22.06.2020

Utsatte frister for skattemelding, årsregnskap og generalforsamling

Fristen for innsending av skattemelding for næringsdrivende kan utsettes til 20. august 2021 dersom man søker om dette innen 31. mai 2021. Fristen for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er nå 31. august 2021. Fristen for innsending av årsregnskap er 30. september 2021. 

 

Den midlertidige loven om å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021 er nå endelig vedtatt. Fristen for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte, er utsatt tilsvarende. Forslaget ble vedtatt i Stortinget 14. juni 2021. Fristen for levering av skattemelding ble tidligere i våres vedtatt utsatt fra 31. mai til 20. august 2021 mot at det søkes om dette innen 31. mai 2021

For regnskapspliktige med regnskapsår avsluttet 31.12.2020, utsettes fristen for å avholde generalforsamling og fastsette årsregnskapet fra 30. juni til 31. august.

Fristen i regnskapsloven § 8-3 for å unngå gebyr ved forsinket innsending til Regnskapsregisteret utsettes fra 1. august til 1. oktober.

Borettslag, boligbyggelag og eierseksjonssameier

Fristen for å gjennomføre ordinær generalforsamling i borettslag og boligbyggelag eller ordinært årsmøte i eierseksjonssameier, forlenges i 2021 til 31. august.

Utsettelsen gjelder ikke for alle

Forslaget vil ikke gjelde for foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked, eller som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.