07.04.2020

Kompensasjonsordningen

Hvordan kan vi som revisor bidra?

Kompensasjonsordningen skal gi foretak med stort omsetningsfall på grunn av koronakrisen statlig tilskudd til dekning av en andel av sine uunngåelige, faste kostnader. Vi som revisor ønsker å veilede våre kunder om kompensasjonsordningen. Kompensasjonsordningen går ut på at bedrifter som har mistet minst 30 % av omsetningen sammenlignet med samme periode i foregående år (20 % for mars måned) skal få dekket en andel av de faste kostnadene fra staten.

Det vil være en øvre begrensning på NOK 30 mill. pr måned for det enkelte foretak, og en nedre grense på NOK 5 000 pr måned. I konsernstrukturer vil det komme en øvre, samlet grense, men denne er fortsatt ikke tallfestet. Det vil skilles mellom bedrifter som er pålagt å stenge driften pga. Covid-19 utbruddet, og de som har mistet omsetning selv om de ikke har et slikt pålegg. Kostnadsdekningen foreslås til:

  • 90 % for bedrifter som har blitt pålagt å stenge, multiplisert med den forholdsmessige reduksjonen i omsetning.
  • 80 % etter fradrag for en egenandel på NOK 10 000 pr måned for andre virksomheter, multiplisert med den forholdsmessige reduksjonen i omsetning.

Hjelp til å gjøre det riktig og revisors rolle i kontrollen

Revisor er tiltenkt en rolle med å bekrefte grunnlaget for søknader om tilskudd. Slik det ser ut nå, vil dette være bekreftelser som gis i ettertid. Som revisor kan vi bidra til etterlevelse ved å gi våre kunder god hjelp til å sørge for at søknaden er basert på riktig grunnlag.

 

Bokføringen

Kostnadene må føres i riktig måned

Alle regnskapspliktige etter regnskapsloven skal kostnadsføre utgifter i samme periode som tilhørende inntekt. Periodisering av utgifter er ofte et spørsmål om å føre kostnaden i samme år som inntekten. Har man rapportering i flere perioder gjennom året, må kostnadene fordeles på disse periodene.

Kompensasjonsordningen legger opp til at man kan søke om tilskudd per måned. Det må søkes særskilt for hver enkelt måned. Det er i lovproposisjonen presisert at utgiftene «må periodiseres etter vanlige regnskapsprinsipper». Dette betyr at utgiftene må henføres til den enkelte måned selv om det for mange regnskapspliktige ikke har vært vanlig praksis å periodisere alle typer kostnader gjennom året.

Betaler man husleie for et halvt år om gangen, må denne leien fordeles på de månedene den gjelder. Dette gjelder både ved forskudds- og etterskuddsbetaling av leien.

Har man eksempelvis i januar betalt husleie for perioden januar – juni, så har mange kanskje også kostnadsført denne i januar. I så fall må man korrigere bokføringen og  kostnadsføre den med 1/6 i hver måned for å få riktig kostnad i de månedene man søker om kostnadskompensasjon for. Det er fortsatt mange uavklarte  problemstillinger som det gjenstår å få svar på. Dette vil forhåpentligvis komme i forskriftene som departementet skal legge frem før søknadsportalen åpnes i midten av april. Eksempelvis er det flere som har spurt om hvordan revisjonshonorarer eventuelt skal periodiseres.

Ajourhold av regnskapet

Det gjelder et generelt krav til ajourhold av bokføringen, bokføringsloven § 4 nr 5. Bokføringsforskriften § 4-1 har noen presiseringer av dette. For å kunne ha et mest mulig riktig grunnlag for søknaden om kostnadskompensasjon, må virksomhetene være ajour med den løpende bokføringen Dette vil gjøre søknadsprosessen enklere og raskere, og bør derfor prioriteres allerede nå uten å vente til søknadsportalen antas å åpne 17. april.

Hvilke kostnader kvalifiserer

Proposisjonen lister en del kostnader som anses som unngåelige, faste kostnader. Alle virksomheter som omfattes av ordningen, bør derfor foreta en gjennomgang av at denne type faste kostnader havner på riktig post i næringsoppgaven.

Ut fra den  informasjon som foreligger pr i dag, er følgende poster i næringsoppgaven å anse som uunngåelige, faste kostnader:

6300      Leie lokale
6340      Lys, varme
6395      Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
6400      Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
6700      Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.)
6995      Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
7040      Forsikring og avgifter på transportmidler
7490      Kontingenter
7500      Forsikringspremie
Netto rentekostnad

Det er i proposisjonen følgende sentrale merknader for vurderingen av faste, uunngåelige kostnader:

  • Det vurderes å sette en begrensning på utgifter til leie av lokale og gjeldsrenter.
  • Som uunngåelige kostnader regnes kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået.
  • Kostnadene må kunne dokumenteres med kontrakt, avtale o.l. inngått før 1. mars. Kostnader nevnt her som knytter seg til tidsbegrensede oppdrag, leveranser o.l. vil ikke medregnes som faste, uunngåelige kostnader. Det gjelder for eksempel korttidsleie av utstyr i forbindelse med pågående oppdrag.
  • Kostnader som nevnt her som varierer med aktivitetsnivået, for eksempel variabel komponent av husleie som avhenger av leietakers omsetning eller variable komponenter i forsikringspremie, regnes heller ikke som uunngåelige, faste kostnader.

Detaljene skal som nevnt ovenfor fastsettes i forskrift.

Nærmere forskrifter

Lovforslaget skal behandles i Stortinget første gang tirsdag 7.april. Det foreslås i loven at Finansdepartementet gis en rekke forskriftshjemler til blant annet å fastsette detaljerte regler både for beregning av omsetningsnedgang og kostnader som skal kunne kompenseres. Disse forskriftene vil komme løpende frem til 17.april.

 

Link til Revisorforeningens nyhetsbrev:

https://www.anpdm.com/newsletterweb/464650467447475B4075404459/43435A447345455D4272444A514671?noTracking=true&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3